Zapisy na zawody

REGULAMIN
XIX GRAND PRIX w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie 2019/2020
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Grand Prix, to cykl Zawodów na wzór Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim. W każdej edycji
zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie
największą liczbę punktów. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zdobędą miejsca 1-4 w danej kategorii
wiekowej kwalifikują się do Pucharu Poznania, który jest zwieńczeniem rywalizacji na stoku
MALTA SKI. Rozegrany on zostanie na trasie slalomu równoległego po zakończeniu cyklu Grand
Prix.
Zawody Grand Prix mają charakter otwarty i startować w nich mają prawo wszyscy niezależnie
od wieku, umiejętności i miejsca zamieszkania. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w zawodach jest umiejętność samodzielnego (bezpiecznego) wjazdu/zjazdu z III półki stoku
narciarskiego MALTA SKI.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

 • 16.30-17.15 - wydawanie numerów

 • 17.15 - rozgrzewka

 • 17.45 - start zawodów

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2; 61-131 Poznań

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się na stoku MALTA SKI w następujących terminach:

 • I edycja niedziela 24. listopada 2019 godz. 17.00

 • II edycja niedziela 08. grudnia 2019 godz. 17.00

 • III edycja niedziela 22. grudnia 2019 godz. 17.00

 • IV edycja niedziela 12. stycznia 2020 godz. 17.00

 • V edycja niedziela 16. luty 2020 godz. 17.00

Do punktacji generalnej liczone są 4 najlepsze wyniki każdego zawodnika z 5 edycji zawodów

ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH

 • Aby dokonać zgłoszenia, osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) obowiązany jest zarejestrować się do zawodów na każdą edycję w której chce wziąć udział. Możliwe są dwa sposoby rejestracji, poprzez: internet i opłatę na stronie Zapisy lub poprzez dokonanie opłaty startowej w Recepcji MALTA SKI. W obu przypadkach obowiązkowe jest odręczne wypełnienie.

 • Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej do recepcji MALTA SKI lub mailowo (skan, zdjęcie dokumentu) na adres sprzedaz@maltaski.pl do CZWARTKU poprzedzającego zawody. W przypadku brak karty zgłoszenie będzie anulowane. Karty Zgłoszenia dostępne są w Recepcji MALTA SKI lub na stronie Zapisy

 • Nie ma możliwości dokonania rejestracji przez internet nie dokonując opłaty startowej, zgłoszenia bez zarejestrowanej płatności będą automatycznie anulowane.

 • Termin zgłoszenia internetowego oraz dokonania opłaty startowej upływa w CZWARTEK poprzedzający zawody do godziny 23:59. W recepcji MALTA SKI Karty Zgłoszeniowe oraz opłaty startowe przyjmowane są do CZWARTKU poprzedzającego zawody w godzinach otwarcia recepcji.

 • Zawodnicy mają prawo startu jednocześnie w kategorii: narty i snowboard. Wówczas jednak dokonują podwójnych opłat startowych.

 • Opłata startowa za udział w jednej edycji Grand Prix (w jednej kategorii) wynosi: 50,00 PLN.

 • Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi: 30 PLN.

 • W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zapisania zawodnika do zawodów Grand Prix po upływie terminu zgłoszenia (tj. CZWARTEK godz. 23:59). Wyłącznie za zgodą i przy możliwościach technicznych Organizatora przewiduje się możliwość ostatecznego zapisu do godziny 13:00 w dniu zawodów w przypadku organizowania zawodów w godzinach popołudniowych oraz do soboty poprzedzającej zawody do godziny 18.00 w przypadku organizacji zawodów w godzinach porannych. Opłata startowa wynosi wówczas 80,00 PLN.

 • Uczestnicy zawodów mogą reprezentować jednocześnie cztery drużyny – w pierwszej kategorii drużyny przedszkolne, szkolne, uczelniane w drugiej kategorii drużyny klubowe w odpowiedniej kategorii wiekowej. Poszczególne drużyny mogą być reprezentowane przez dowolną ilość zawodników (już jedna osoba punktuje), jednak do klasyfikacji będą brane 3 najlepsze wyniki z danej reprezentacji (bez podziału na dziewczęta i chłopców). Zawodnik zgłasza chęć reprezentowania drużyny podczas zapisu internetowego (wyłącznie drużyny szkolne i przedszkolne) lub rejestracji w Recepcji MALTA SKI. Organizator, w każdym czasie, ma prawo zażądać od uczestnika zawodów okazania legitymacji szkolnej w celu weryfikacji jego przynależności do właściwej reprezentacji. Podanie nieodpowiedniej reprezentacji grozi dyskwalifikacja. Reprezentację klubową wskazuje się WYŁĄCZNIE na odręcznie wypełnianej Karcie Zgłoszenia w pozycji ‘Kategoria II Reprezentacji’.

 • Paragon fiskalny jest dowodem dokonania opłaty startowej i tylko po jego okazaniu zostanie wydany numer startowy. Jeżeli opłata startowa została dokonana przez internet należy przy odbiorze numeru startowego okazać potwierdzenie przelewu bankowego.

KATEGORIE INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW

 1. Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na płeć.

 2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu Grand Prix (w trakcie zawodów nie ma możliwości zmiany kategorii wiekowej).

NARTY:

 • N 6 – kategoria wiekowa dzieci do 6 lat rok urodzenia 2013 i młodsze

 • N 7- 9 – kategoria wiekowa 7 - 9 lat rok urodzenia 2012 - 2010

 • N 10-12 – kategoria wiekowa 10 - 12 lat rok urodzenia 2009 - 2007

 • N 13-15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat rok urodzenia 2006 - 2004

 • N 16-19 – kategoria wiekowa 16 - 19 lat rok urodzenia 2003 - 2000

 • N 20-34 – kategoria wiekowa 20 - 34 lata rok urodzenia 1999 - 1985

 • N 35 – kategoria wiekowa 35 lat i więcej rok urodzenia 1984 i starsi

SNOWBOARD:

 • S 12 – kategoria wiekowa do 12 lat - rok urodzenia 2007 i młodsi

 • S 13 – 15 – kategoria wiekowa 13 - 15 lat rok urodzenia 2006 - 2004

 • S 16 – 19 – kategoria wiekowa 16 - 19 lat rok urodzenia 2003 – 2000

 • S 20 – kategoria wiekowa 20 lat i więcej rok urodzenia 1999 i starsi

KATEGORIE DRUŻYNOWE

Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach drużynowych. Oddzielnie punktowana będzie Kategoria Szkolna/Przedszkolna oraz Kategoria Klubowa.

 • N 6 – narty dzieci do 6 lat - rok urodzenia 2013 i młodsze

 • N 7- 9 – narty 7 – 9 lat – rok urodzenia 2012 – 2010

 • N 10-12 – narty 10 - 12 lat rok urodzenia 2009 – 2007

 • N 13-15 – narty 13 - 15 lat rok urodzenia 2006 – 2004

 • N 16-19 – narty 16 - 19 lat rok urodzenia 2003 – 2000

 • N 20-34 – narty 20 – 34 lat rok urodzenia 1999 – 1985

 • S 12 – snowboard do 12 lat rok urodzenia 2007 i młodsi

 • S 13–15 – snowboard 13 - 15 lat rok urodzenia 2006 - 2004

 • S 16–19 – snowboard 16 - 19 lat rok urodzenia 2003 – 2000

 • S 20 – snowboard 20 lat i więcej rok urodzenia 1999 i starsi

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Zawody rozgrywane są na trasie slalomu szkolnego (1 przejazd), według Narciarskiego Regulaminu Sportowego, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki stoku. W zawodach startują zawodnicy, którzy: spełnili warunki zawarte w niniejszym regulaminie, na godzinę przed zawodami, zgłosili się w biurze zawodów i odebrali numer startowy. Numery startowe wydawane będą tylko i wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego z Recepcji MALTA SKI lub potwierdzenia przelewu w przypadku rejestracji internetowej - potwierdzających dokonanie opłaty startowej.

 2. O kolejności startu (w poszczególnych kategoriach wiekowych) w pierwszych zawodach decyduje organizator. W kolejnych zawodach o kolejności startu decyduje suma punktów uzyskanych w poprzednich edycjach zawodów wg zasady od najmniejszej ilości punktów do największej. Nowo zapisane osoby startują na początku w swoich kategoriach.

  KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW

  O miejscu zawodnika w każdej edycji zawodów decyduje uzyskany czas.

 3. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez zawodnika w czterech z pięciu edycji. Do klasyfikacji generalnej brane są cztery najlepsze wyniki z pośród wszystkich startów. Jeżeli zawodnik startował we wszystkich pięciu edycjach najsłabszy uzyskany wyniki z pośród pięciu startów zostaję odrzucony i nie jest brany do klasyfikacji generalnej. Miejsca zawodników w edycji punktowane są do klasyfikacji końcowej w następujący sposób:

  I miejsce - 30 pkt.
  II miejsce - 27 pkt.
  III miejsce - 25 pkt.
  IV miejsce - 24 pkt.
  V miejsce - 23 pkt.
  VI miejsce - 22 pkt.
  VII miejsce - 21 pkt.
  VIII miejsce - 20 pkt.
  IX miejsce - 19 pkt.
  X miejsce - 18 pkt.
  XI miejsce - 17 pkt.
  XII miejsce - 16 pkt.
  XIII miejsce - 15 pkt.
  XIV miejsce - 14 pkt.
  XV miejsce - 13 pkt.
  XVI miejsce - 12 pkt.
  XVII miejsce - 11 pkt.
  XVIII miejsce - 10 pkt.
  XIX miejsce - 9 pkt.
  XX miejsce - 8 pkt.
  XXI miejsce i dalsze 7 pkt.
  zawodnicy, którzy wystartowali w edycji i nie zostali sklasyfikowani otrzymują po 5 pkt.

 4. W przypadku kiedy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej, to o miejscu w klasyfikacji Zawodów Grand Prix decyduje:
  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jeden z zawodników zajmowałby miejsca: II, III, III i V a drugi zawodnik np. cztery razy zajmowałby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik, który raz był drugi - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach sportowych). W przypadku gdy i te są identyczne o zajętym miejscu decyduje:
  - ilość edycji, w których startował zawodnik (im więcej startów - tym wyższe miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowali zawodnicy jest identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:
  - suma czasów wszystkich edycji danego zawodnika.


KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZAWODÓW

 1. O miejscu drużyny w każdej edycji zawodów decyduje suma punktów trzech najlepszych zawodników danej reprezentacji (bez względu na płeć). Brane pod uwagę są punkty z Klasyfikacji Indywidualnej dziewcząt i chłopców. Rozróżnia się dwie oddzielne Klasyfikacje Drużynowe: Przedszkolną / Szkolną / Uczelnianą, oraz Klubową, Do klasyfikacji liczone są punkty zdobyte w Klasyfikacji Indywidualnej.

 2. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez reprezentację we wszystkich pięciu edycjach zawodów lub tylu w ilu startowała reprezentacja. W przypadku kiedy drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej, to o ostatecznym miejscu w Klasyfikacji Drużynowej decyduje:

  - ilość edycji, w których startowała drużyna (im więcej startów - tym wyższe miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowały drużyny jest identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:
  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jedna z drużyn w jednej edycji zajęłaby miejsca: II, III, III, V a druga np. cztery razy zajmowałaby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowana zostanie ta, która raz była druga - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach sportowych).
  W przypadku gdy ilość zajętych miejsc jest identyczna to o miejscu drużyny decyduje:
  - suma czasów wszystkich edycji danej drużyny.

 3. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.
  - W trakcie trwania cyklu pięciu edycji Zawodów Grand Prix nie ma możliwości zmiany reprezentacji.
  - Nie ma możliwości dodania punktów wstecznie dla reprezentacji (jeśli zawodnik zgłosił się indywidualnie do danych zawodów – nie podając reprezentacji – dla reprezentacji nie punktuje, może zmienić się to od kolejnej edycji zawodów).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Wyniki każdej z edycji Grand Prix ogłoszone zostaną bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

 2. Klasyfikacja końcowa ogłoszona zostanie dzień po rozegraniu V edycji Zawodów Grand Prix.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Ceremonia zakończenia Zawodów odbędzie się w dniu rozgrywania ostatniej imprezy cyklu, czyli Pucharu Poznania. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej Pucharu Poznania otrzyma pamiątkowe puchary, czterech najlepszych otrzyma medale oraz dyplomy. Nie przewiduje się osobnego nagradzania najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Grand Prix. Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

ZASADY KWALIFIKACJI DO ZAWODÓW POKAZOWYCH W SLALOMIE RÓWNOLEGŁYM - Pucharu Poznania w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie

 1. Do Pucharu Poznania kwalifikują się zawodnicy, którzy zdobyli miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej Grand Prix.

 2. W Pucharze Poznania zawodnicy rywalizują w swoich kategoriach wg klucza: 1-4: 2-3.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawodnikom nie przysługuje prawo do składania protestów.

 2. Komisja sędziowska zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
  - interpretacji regulaminu,
  -innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i innych rzeczy.

 4. Na czas trwania zawodów Organizator zapewnia pomoc medyczną.

 5. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na udzielenie wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania go na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 6. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Zawodnika. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bez podania przyczyny warunków niniejszego Regulaminu poprzez ich publikację na stronie Regulamin zapisów

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator powiadamia telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail zapisanych uczestników i zwraca opłatę startową.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku gdy ilość uczestników jednej edycji Grand Prix nie przekroczy liczby 50 uczestników. W takim przypadku Organizator powiadamia telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail zapisanych uczestników i zwraca opłatę startową.

ORGANIZATOR ZAWODÓW PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z NARCIARSKIM REGULAMINEM SPORTOWYM ZAWODNIK PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z TRASĄ SLALOMU NIE MOŻE JEJ PRZEJECHAĆ PRÓBNIE. ZAWODNIK ŁAMIĄCY TEN PUNKT REGULAMINU ZOSTANIE WYKLUCZONY Z ZAWODÓW. PRZYPOMINA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE PODCZAS ROZGRZEWKI OBOWIĄZKIEM JEST POSIADANIE NUMERU STARTOWEGO UMIESZCZONEGO W WIDOCZNYM MIEJSCU.MALTA SKI Sp. z o.o.
ul Wiankowa 2, 61-131 Poznań